วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์      
      “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พันธกิจ

      1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี 

      ประสิทธิภาพ                                                                                                

  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. พัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล

  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และบูรณการ

      ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม

  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและใส่ใจท้องถิ่น    

  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Comments